ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

آشنايي با مرکز تحقيقات
MATAB

همايش هاي متآب

   

محورهاي کلي همايش کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار (کاپ) :

 • کاپ در تداخل اتمسفر – هيدروسفر - ليتوسفر
 • کاپ در مطالعات منابع آب، پالئوکليماتولوژي و تغييرات محيطي گذشته

 • کاپ در مديريت تامين آب و تکامل چرخه آب

 • کاپ در فهم رفتار و عملکرد اکوسيستم و چرخه مواد غذايي

 • کاپ در تکامل ژئوشيميايي منابع آب هاي سطحي و زيرزميني

 • کاپ در مطالعات آلودگي آبها و تجزيه آلوده کننده هاي ارگانيکي

 • کاپ در مطالعات علوم زيست محيطي و پزشکي

 • کاربرد ژئوشيمي ايزوتوپي گازها در مطالعات علوم زمين، منابع آب و پزشکي

 • دست آوردها و فناوري هاي جديد دستگاهي و روش هاي آناليز جديد در کاپ

محورهاي جزئي همايش کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار (کاپ): 

 • کاپ در رديابي چرخه عناصر (C، N، S، H و O)

 • کاپ در بررسي تغييرات آب و هوايي و تکامل اتمسفر و محيط اوليه زمين

 • کاپ در مطالعات اکوسيستمي، اکولوژي و سيستم هاي بيولوژيکي

 • کاپ در بررسي اثر متقابل آب و سنگ

 • مطالعات ايزوتوپي در اکتشاف و فهم بهتر ذخاير معدني

 • بيوژئوشيمي و ژئوشيمي ايزوتوپي (رسوبي، دريايي، آلي)

 • کاپ در بازسازي آب و هواي گذشته و شيمي درياهاي قديمه

 • کاپ در اکتشافات مواد هيدروکربوري و منشا شورابه­هاي نفتي

 • تغييرات ايزوتوپي ناشي از دياژنز و فرايندهاي ژئوشيميايي

 • کاپ در چينه­ شناسي ايزوتوپي

 • کاپ در چرخه آب، مطالعات حوضه آبريز و ليمونولوژي ايزوتوپي

 • کاپ در رديابي منشاء و اختلاط آبهاي­ زيرزميني و تعيين سن نسبي آبها

 • کاپ در تشخيص منشاء آلودگي و رديابي آلودگي در منابع آب و خاک

 • کاپ در بررسي اثرات محيطي زهآب معادن، شيرابه زباله ها و فاضلاب ها

 • کاپ در پايش طبيعي و مصنوعي منابع آب و خاک در مکان هاي آلوده

 • کاپ در تجزيه مواد ارگانيکي و رديابي DIC و DOC در منابع آب

 • تفريق ايزوتوپي گازها و بخارات آلوده در محيط غير اشباع

 • کاپ در پزشکي

 • کاپ در باستان شناسي

 • چگونگي نمونه برداري و آناليز ايزوتوپي نمونه هاي گاز، آب و سنگ

 • ارايه آخرين دست ­آورد­هاي دستگاهي و آناليز ايزوتوپ هاي پايدار


برگزار کنندگان

Ferdowsi_tmb

MATAB


حاميان
hamiff

  تعداد بازدید کنندگان :32853
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.